اهداف آموزشی در مقطع ابتدایی در سه حیطه روانی، حرکتی، شناختی و عاطفی تعیین شده است که دانش آموزان باید در پایان این دوره توانایی های لازم را کسب نمایند.

از مهم ترین اهداف این مقطع به موارد زیر می توان اشاره کرد:
* پرورش استعداد ها و خلاقیت ها 
* بهبود قـدرت بـدنی و جسـمـانی
* آموزش مسائل بهداشت فردی و گروهی
* پـیـشـرفت اخـلاقـی و اعتـقـادی دانـش آمـوزان در فـضای مـناســب آمـوزشـی

*آموزش خواندن،نوشتن، محاسبه و برقراری معاشرت اجتماعی با سایر اعضاء اجتماع

مدارس اندیشمند

مجموعه علمی آموزشی اندیشمند در راستای تحقق اهداف مورد نظر با همکاری آموزگاران متخصص و با تجربه به کارگیری برنامه های آموزشی متنوع و خلاقانه در فرآیند یاددهی- یادگیری دانش آموزان را هدایت می کند.برنامه های تعیین شده در این مرکز آموزشی که به جهت تحقق اهداف آموزشی مقطع ابتدایی به شرح زیر می باشد 
  • تهیه و تولید کلیپ های آموزشی مؤثر جهت ایجاد انگیزه در یادگیری 
  • استفاده از کارگاه ریاضی نرم افزار آموزشی اندیشمند به جهت سهولت تدریس و ماندگاری آن 
  • استفاده از کتاب های کمک درسی ( کتاب یارهای اندیشمند ) فارسی، ریاضی و علوم جهت تعمیق یادگیری 
  • تدریس مفاهیم علوم در فضای آزمایشگاهی مجهز و مناسب  
  • استفاده از سامانه جامع یادگیری اندیشمند در فضای مجازی 
  • آموزش مؤثر آنلاین در محیط  Adobe connect
  • برگزاری ارزشیابی های مستمر تکوینی به صورت هفتگی و ماهانه  ( تشریحی – تستی ) و همچنین آزمون های پیشرفت تحصیلی
  • برگزاری کلاس های فوق برنامه هوش، زبان انگلیسی، کامپیوتر، در مقاطع پیش دبستان، اول، دوم، سوم، آواشناسی  

</div