کامپیوتر

حضور در دنـیای مجازی و فعالیت در شـرایط جدید لـزوم تسلط به توانایی های نرم افـزاری را بیش از پیش کرده است و فراگیری کـامپیوتر در صده 21 یک ضرورت غیر قابل انـکار شده اسـت.

با اجرای روش های متفاوت در ارتباط مجازی و برگزاری کارگاه ها به سبک چهره به چهره، کارگاه های کامپیوتر مجتمع مبتکراندیشمند فضایی متفاوت را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد

با این روش ها مجازی بودن کم رنگ شده و دیدار های چهره به چهره و گفتگوهای بین دانش آموزان حس حضوری بودن را در کلاس های مجازیمان ایجاد می کند.

در کارگاه های کامپیوتر مجتمع مبتکران اندیشمند، نه تنها نرم افزار های پر کاربرد و کلیدی مانند ورد و پاورپوینت هدف می باشد بلکه نرم افزارهایی مانند ادوبی فلش در لیست مباحث می باشد با

روش های مدرن پروژه محور و فراگیری از طریق کشف، فراگیری دانش آموزان هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی بیشتر می شود دانش آموزان پایه های بالاتر مجتمع اندیشمند گرافیک و انمیشن

سازی و حرکت به سمت بازی سازی را با روش های نوین مانند کارگاه دانش آموز محور تجربه می کنند.