تأثیر فیلـم و دیجیتال بر فرهنگ روزمره مـا قـابل انکار نیست امروز دانـش آموزان از ویدیو هـای آموزشی بـه عـنوان ابزاری برای یادگیری استفاده می کنند. موضوعات انتزاعی که آموزش و یادگیری آن ها پیش از این دشوار به نظر می رسید حال با بهره گیری از کلیپ های آموزشی در دسترس و قابل درک ترهستند.مطالعات نشان داده است که استفاده از فیلم های کوتاه امکان پردازش موثر و یادآوری بهتر ار فراهم می کند.صوتی و تصویری بودن ویدئوها منجر بـه جذب مخاطبان بیشتر می شود و به هر کاربر اجازه می دهد اطلاعات را به شیوه ای که برای خودش مناسب تر است پردازش کند. کـاربر ویدئو در آمـوزش و یـادگیری نه تنها بـرای دانش آموزان بلکه برای آموزگاران نیز مفید است.  استفاده از فیلم های آموزشی به خصوص در آغاز کلاس می تواند بسـیار مفید باشد.
سخنرانی واطلاعات مقدماتی را می توان پیش از شروع کلاس به نمایش گذاشت که امکان پرداختن به فعالیت های عملی و مهارتی بیشتر در کلاس را فراهم می آورد.این فیلم ها طبق میل دانش آموزان در دسترس بوده و می توان بارها آن ها را مشاهده کرد تا دوره مهارت به خوبی فراگرفته شود. مؤسسه علمی اندیشمند با ایجاد بستری مناسب دراین زمینه تلاش می کند تا شما شاهد موفقیت دانش آموزان خود باشید.