جشنواره تولد : آماده سازي كليپ تولد دانش آموزان اندیشمندی به صورت ماهیانه.
جشنواره عکس : این جشنواره با موضوعاتی جذاب در باره طبیعت مانند لانه سازی برای پرندگان در فصل زمستان بر می گردد.
جشنواره ورزشی : بر اساس تنوع رشته هـای ورزشی، عـلاقه مندی و آمادگی دانـش آمـوزان در چندین نوبت بـرگزار می گردد.
جشنواره نشاط پایدار: ویژه برنامه ای شاد در دوران کرونا که شامل مجموعه ای از برنامه های، موسیقی لیگ نشاط و ورزش، یار مهربان، ذهن افزا و …می باشد .
جشنواره تدریس : از بهمن مـاه آغـاز و در هفته معلـم اخـتتامیه آن بـرگزار مـی گردد. هـدف این جشـنواره پـرورش خودباوری و اعتـماد به نفس در دانـش آمـوزان اسـت.

 

 

جشنواره ميم مثل مشاركت

</div

 

 

allowFullScreen=”true” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true”></iframe> </div>