بهداشت

🌈بارعایت بهداشت فردی، درحفظ سلامت خودوخانواده مان کوشاباشیم.💉💊
☄بهداشت زیرمجموعه پیشگیری به شمارمی آیدکه همیشه مقدم بردرمان است وبیش ازهرچیزشامل آموزش خودمراقبتی است که ابعادجسمانی، روانی _عاطفی، اجتماعی ومعنوی دارد.⚘
🍏هدف ما،آموزش نکات بهداشتی درجهت تغییرسبک زندگی ودست یابی به همه ابعادسلامت یعنی جسمانی،روانی _عاطفی،اجتماعی ومعنوی است.🍁
🍎امیدکه دردستیابی به این مهم، باماهمراه باشید.🎆
🌟باقری_مراقب سلامت مجموعه اندیشمند🌠