مزایای آزمون های هدفمند ما : 

آزمون یکی از از ابزار های اندازه گیری فعالیت دانش آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. آزمون به دو حالت عینی و ذهنی انجام می شود. آزمون های چند گزینه ای جزو آزمون های عینی و ذهنی انجام می شود.آزمون های چند گزینه ای جزو آزمون های عینی و آزمون های تشریحی جزو آزمون های ذهنی هستند. آزمون های عینی با هدف اندازه گیری میزان پیشرفت و یا افزایش آگاهی دانش آموزان از موضوع درسی است که مورد سنجش قرارمی گیرد با هر آزمون دادن دانش آموز مهارت مطالعه، حفظ آرامش درجلسه آزمون، نحوه ی تست زنی و یادگیری بهترمطالب درسی را تجربه می کند.

* دانش آموزان با آزمون دادن یاد می گیرند که طبق برنامه درس بخوانند یعنی هم برای درس خواندن و هم برای استراحت و تفریحشان برنامه داشته باشند. هم چنین با آزمون دادن می توانند علاوه بر مطالب کتاب درسی، مطالب  بیش تری در مورد هر بحث یاد بگیرند.  دانش آموزان با آزمون دادن، در امتحانات تشریحی نیز نمرات خوبی کسب خواهند کرد. زیرا با برنامه یآزمون، درس ها را مدام مرور می کنند و این کارها باعث می شود که مطالب کتاب را به خوبی بیاموزند. شرکت در آزمون های برنامه ریزی شده مؤسسه علمی اندیشمند نیز منجر به پیشرفت درسی دانش آموزان عزیز ما شده و یادگیری آن ها را پایدار تر می کند.