اهداف و چشم انداز مدرسه

هدف اصلی مجموعه ی ما، کشف و هدایـت استعدادهای دانش آموزان در همــه ی زمینه های فرهنگی، هنری، علمی و مهارت های اجتماعی می باشد. لذا در راستـای رسیدن به این اهداف به دنبال تربیت انسان هایی:

  1. امانتدار، با اراده، مومن و مسئولیت پذیر در برابر خدا، خود، دیگران و طبیعت
  2. خودباور و دارای عزت نفس و آزادمنش
  3. مثبت نگر و مهرورز
  4. اندیشمند و دانا
  5. خلاق، مبتکر، ماهر
  6. بانشاط  و امیدوار
  7. قانون مدار و نظم پذیر و انتخابگر
  8. آماده ورود به زندگی شایسته فردی و اجتماعی هستیم.