مسابقه سازه ماکارونی

ساخت سازه ماکارونی
درس کار و فناوری
دانش آموزان پایه ششم_
دبستان بهشت فردوس

مهلت ارسال ۳۰ اردیبهشت

ساخت سازه ماکارونی
درس کار و فناوری
دانش آموزان پایه ششم_
دبستان بهشت فردوس

مهلت ارسال ۳۰ اردیبهشت