مرحله دوم جشنواره بازی های آموزشی ریاضی اندیشمند

گزارش تصویری