معاینات دندانپزشکی

معاینات دندانپزشکی پایه ششم

معاینات دندانپزشکی پایه ششم ، توسط پزشک متخصص مرکز بهداشت خانم دکتر معصومی 

گزارش تصویری