اردوی تیراندازی

دانش آموزان چهارم و پنجم و ششم در ۱۲ و ۱۹ آذر ماه به همراه مربیان خود در اردوی تیراندازی سالن پنهان شرکت کردند. 

گزارش تصویری