انجام وارنيش(فلورايد تراپي )دانش آموزان توسط مركز بهداشت

انجام وارنيش(فلورايد تراپي )دانش آموزان توسط مركز بهداشت

گزارش تصویری