برگزاری اولین جلسه شورای دانش آموزی

هفته گذشته اولین جلسه شورای دانش آموزی با حضور اعضای شورا در مدرسه برگزار شد.