برگزاری مانور زلزله

برگزاری مانور زلزله جهت آمادگی در برابر زلزله احتمالی

گزارش تصویری