معاينات حركات اصلاحي (صافي كف و ستون فقرات )كليه پايه ها تو سط خانم دكتر اجتماعي

روز سه شنبه 21 آبان ماه معاينات حركات اصلاحي (صافي كف و ستون فقرات ) توسط خانم دکتر اجتماعی انجام شد.

گزارش تصویری