برگزاری اردوی آبان ماه

امروز یکشنبه 19 آبانماه، دانش آموزن به همراه معلمین و مسئولین مدرسه، دراردوی سیرک فاخته شرکت کردند.

گزارش تصویری