نتایج انتخابات انجمن اولیا و مربیان

با امید موفقیت های روزافزون برای خانواده بهشت فردوس نتایج انتخابات انجمن اولیا و مربیان سال 99-98 را به شرح ذیل به اطلاع می رسانیم:

اعضای اصلی:

1- آقای خلیلی

2- خانم طباطبایی

3- خانم کاشانی

4- خانم میزانی

5- خانم خزائی

اعضای علی البدل:

1- خانم عسگری

2- خانم سیدمحمدی

3- خانم بشیری