یکشنبه های بانشاط - سالن آزادگان

زنگ ورزش دبستان در روزهای یکشنبه در سالن ورزشی آزادگان توسط معلم ورزش آقای راسخ برگزار میشود.

گزارش تصویری