حرکت رخ و فیل
 

 

حرکت اسب

 

حرکت پیاده در صفحه شطرنج